ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง พ.ศ. ..… (ครั้งที่ 2)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง พ.ศ. ..… (ครั้งที่ 2)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานฯในการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง พ.ศ. ..… (ครั้งที่ 2) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือพร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า และผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง พ.ศ. ….. ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กันยายน 2565 โดยที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกับสำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า ในการพิจารณาร่างระเบียบฯดังกล่าว เพื่อปรับปรุงระเบียบให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ซึ่งระเบียบเดิมใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน พร้อมนำผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่าในการลงทุนมาประกอบการพิจารณาอนุญาต และกำหนดมาตรการกรณีมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต พร้อมรองรับการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 สมาคมเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเรือลำเลียง สมาคมเรือลากจูง ผู้ประกอบการและเจ้าของเรือโดยสาร จะช่วยให้การพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง สามารถดำเนินการพิจารณาได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านข้อมูลเรือ ต้นทุนในการเดินเรือ เส้นทางเดินเรือ อัตราค่าโดยสาร ความเหมาะสมของตัวเรือ ท่าเรือและคนประจำเรือ เป็นต้น ทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตเรือกลเดินประจำทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่าต่อไป
———————————————

วันที่:01 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 23

ข้อมูลโดย: adminssrbureau

แกลเลอรี่