อำนาจหน้าที่

สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจําเรือ
เพื่อออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน
เพื่อประกอบการออกใบทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และการออกและต่ออายใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย
(๔) ศึกษาเพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบทะเบียนเรือไทย
(๕) กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนเรือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:796

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่